ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 21,497 คน

สภาพสังคม

การศึกษา
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง มีครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัยจำนวน 1 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 คน มีเด็กจำนวน 34 คน

ในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อ มีโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อ จำนวน 2 โรงเรียน คือ

โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) ระดับประถมศึกษา มีครู จำนวน 11 คน มีนักเรียน จำนวน 174 คน
โรงเรียนเมธีพิทยาระดับมัธยมศึกษา มีครูจำนวน 14 คน มีนักเรียน จำนวน 174 คน

สาธารณสุข

ในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฬ่อ และ มีคลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง


ยาเสพติด

มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบำบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


การสังคมสังเคราะห์

เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
เปลี่ยนภาษา