เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

(1) ถนน มีถนนรวมทั้งสิ้น 27 สาย

- ถนนลูกรัง 4 สาย - ถนนลาดยาง 3 สาย
- ถนนคอนกรีต 20 สาย - อื่น ๆ

(2) สะพาน

สะพานคอนกรีต 3 แห่ง สะพานเหล็ก 3 แห่ง

โทรศัพท์
(๑) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 8 หมายเลข
(๒) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน 326 หมายเลข
(๓) จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน จำนวน ๑ ชุมสาย
(๔) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน ๑ แห่ง
(๕) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุม ร้อยละ 70 ของพื้นที่เทศบาล

ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

(๑) มีไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่ง
0.02s. 0.50MB