ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 21,511 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

(1) ถนน มีถนนรวมทั้งสิ้น 27 สาย

- ถนนลูกรัง 4 สาย - ถนนลาดยาง 3 สาย
- ถนนคอนกรีต 20 สาย - อื่น ๆ

(2) สะพาน

สะพานคอนกรีต 3 แห่ง สะพานเหล็ก 3 แห่ง

โทรศัพท์
(๑) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 8 หมายเลข
(๒) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน 326 หมายเลข
(๓) จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน จำนวน ๑ ชุมสาย
(๔) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน ๑ แห่ง
(๕) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุม ร้อยละ 70 ของพื้นที่เทศบาล

ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

(๑) มีไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่งไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,091 หลังคาเรือน
(๒) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 580 จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล


การประปา
- จำนวนผู้ใช้น้ำ …………1,091……………..ครัวเรือน
- กำลังการผลิต ………..…400,000……….ลบ.ม/วัน
- ปริมาณน้ำที่จำหน่ายแก่ผู้ใช้ …………275,500……ลบ.ม/วัน
- ปริมาณน้ำเพื่อสาธารณะและรั่วไหล………-…….….ลบ.ม.
เปลี่ยนภาษา