ออนไลน์ 141 คน

เยี่ยมชม 21,463 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลท่าฬ่อ มีพื้นที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติด อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ทิศใต้ติด ตำบลราชช้างขวัญ จ.พิจิตร ทิศตะวันออก ติดตำบลป่ามะคาบ จ.พิจิตร ทิศตะวันตก ติดตำบลไผ่ขวาง จ.พิจิตร ประชากรประมาณ 4,000 คน ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,5,6,7 และอยู่นอกเขตเทศบาล 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,3,4 อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองพิจิตร 8 กิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น่านไหลผ่าน

เทศบาลตำบลท่าฬ่อ เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลท่าฬ่อตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2507 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าฬ่อ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบล ท่าฬ่อ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ ระยะทางประมาณ 354 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตามทางหลวงหมายเลข 1114 พิจิตร – บางกระทุ่ม ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร


ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือจดเขต หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฬ่อ
ทิศใต้จดเขต หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฬ่อ
ทิศตะวันออกจดเขต หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฬ่อ และหมู่ที่ 10 ตำบลป่ามะคาบ
ทิศตะวันตกจดเขต หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ขวาง

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของตำบลท่าฬ่อ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน เหมาะแก่การเกษตร มีลำคลอง ท่าฬ่อไหลมาจากอำเภอวังทอง ไหลมาบรรจบแม่น้ำน่าน


ลักษณะภูมิอากาศ

โดยทั่วไป อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาวจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพิจิตร จึงแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ในปี 2549 จังหวัดพิจิตร มีอุณหภูมิ 38.1 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 12.2 องศาเซลเซียส ฝนตกทั้งสิ้น 120 วัน ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ 1,233.3มิลลิเมตร


เขตการปกครอง

แบ่งการปกครองเป็น 5 ชุมชน คือ

1.ชุมชนบ้านท่าฬ่อเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฬ่อ
2.ชุมชนเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฬ่อ
3.ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฬ่อ
4.ชุมชนเจ้าพ่อปู่ดำ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าฬ่อ
5.ชุมชนริมคลองท่าฬ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าฬ่อ

ประชากร

ในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อ มีครัวเรือน จำนวน 1,178 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 3,281 คน แยกเป็นชาย 1,581 คน เป็นหญิง 1,700 คน (ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน ณ เดือนพฤษภาคม 2562) และยังมีประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างอีกเป็นจำนวนมาก

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ 0 – 10 ปี แยกเป็น ชาย 160 คน หญิง 128 คน
ช่วงอายุ 11 – 30 ปี แยกเป็น ชาย 455 คน หญิง 420 คน
ช่วงอายุ 31 – 60 ปี แยกเป็น ชาย 711 คน หญิง 727 คน
ช่วงอายุ 61 – 80 ปี แยกเป็น ชาย 212 คน หญิง 344 คน
ช่วงอายุ 81 ปี ขึ้นไป แยกเป็น ชาย 41 คน หญิง 79 คน
เปลี่ยนภาษา