เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 256313
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2562113
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน134
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน135
การแจ้งขุดดิน127
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)121
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21131
การขอเลขที่บ้าน129
คู่มือการปฏิบัติงาน 516
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 122
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ522

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB