เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คำร้องทั่วไป116
คำร้องขอเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิด120
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563136
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.25621132
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน147
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน149
การแจ้งขุดดิน136
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)129
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21140
การขอเลขที่บ้าน141
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 256215
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน14
คู่มือการปฏิบัติงาน 534
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 146
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ540

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB