เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)13
เทศบัญญัติฯ หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562174
ประกาศเทศบาลตำบลท่าฬ๋อ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563132
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 235
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 125
ประกาศฯ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 129
ประกาศฯ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต716
ประกาศฯ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562135
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)423
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563217
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562217
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561215
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563222
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25621617
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558 - 2561 ของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ124
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561122

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB