เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562137
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)131
แนวทางปฏิบัติตามประมลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563137
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562133
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561 - 2563)139
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล136
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง ฯ138
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล228
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561119
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)149
เทศบัญญัติฯ หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562196
ประกาศเทศบาลตำบลท่าฬ๋อ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563158
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 268
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 142
ประกาศฯ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 149
ประกาศฯ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต732
ประกาศฯ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562154
เทศบัญญัติฯ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 255617
เทศบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2557110
เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 255616

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB