เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562126
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)120
แนวทางปฏิบัติตามประมลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563125
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562123
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561 - 2563)126
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล125
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง ฯ125
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล218
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561114
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)130
เทศบัญญัติฯ หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562187
ประกาศเทศบาลตำบลท่าฬ๋อ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563144
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 260
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 136
ประกาศฯ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 141
ประกาศฯ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต725
ประกาศฯ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562147
เทศบัญญัติฯ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 255614
เทศบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 255713
เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 255613

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB