เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562158
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)145
แนวทางปฏิบัติตามประมลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563154
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562151
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561 - 2563)159
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล152
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง ฯ152
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล242
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561129
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)174
เทศบัญญัติฯ หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 25621103
ประกาศเทศบาลตำบลท่าฬ๋อ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563175
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 292
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 155
ประกาศฯ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 169
ประกาศฯ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต742
ประกาศฯ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562174
เทศบัญญัติฯ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2556117
เทศบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2557128
เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556122

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB