เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เทศบัญญัติฯ หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562187
เทศบัญญัติฯ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 255614
เทศบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 255713
เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 255613
เทศบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 255613
เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 255616

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB