ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 21,459 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายบุญสม พัวศรี

  ปลัดเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

 • นางพยุง สิงห์แก้ว

  รองปลัดเทศบาลตำบลท่าฬ่อสำนักปลัด

 • นางหรรษลักษณ์ พลัง

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นางวัตถาภรณ์ ศรีโสภา

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นายชวณิช เกิดชื่น

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • นายพีรพงษ์ แสงแก้ว

  นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ

 • นายสิงห์ชัย ศรีสว่าง

  นักป้องกันฯ ปฎิบัติการ

 • นายชัยวุฒิ วงศ์คำหล้า

  เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปฏิบัติงาน

 • นายสาโรช อ่ำสอาด

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสิทธิ์ บุญล้อม

  พนักงานขับรถยนต์

กองคลัง

 • นางสาวสุภาวรรณ์ ไทยกล้า

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวอัญญารัตน์ อินดี

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • นางฐิติรัตน์ ไชยศิริ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางดลวรรณ หงษ์สัมฤทธิ์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

 • นางสาวภณิตา กรณีย์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

กองช่าง

 • นางพยุง สิงห์แก้ว

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายบุญสม สังข์กฤษ

  นายช่างโยธา อาวุโส

 • นายชาติชาย เสาว์เนียม

  สถาปนิก

กองการศึกษาฯ

 • นางนกแก้ว อำนวยชัย

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการ กองการศึกษา

 • นางทัศนีย์ ช่างปืน

  ครู คศ. 1

 • นางสาวอนงค์ จรูญสิทธิ์

  ครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย

กองสาธารณสุขฯ

 • นางรัตนา สุขอยู่

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางสาวกนิษฐา พลอยกิติกูล

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

กองวิชาการฯ

 • นางยอดสร้อย ยิ้มฤทธิ์

  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 • นางสาวอุษณี คำเผื่อน

  นักวิเคราะห์นโยบายและเแผนชำนาญการเปลี่ยนภาษา