เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสมศักดิ์ คำเผื่อน

  นายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ

 • นายปัญญา อ่อนละมูล

  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ

 • นายพิษณุ คำเผื่อน

  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ

 • นายสมบัติ คำเผื่อน

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ

 • นายมนตรี จันทร์สมบัติ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ0.01s. 0.50MB