ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 21,522 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายบุญสม พัวศรี

  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ

  เบอร์โทร 094-6293113

 • - ว่าง -

  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ

 • - ว่าง -

  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ

 • - ว่าง -

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ

 • - ว่าง -

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ

เปลี่ยนภาษา