เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสมศักดิ์ คำเผื่อน

  นายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ

  เบอร์โทรติดต่อ 081-5969954

 • นายปัญญา อ่อนละมูล

  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ

  เบอร์โทรติดต่อ 082-4091921

 • นายพิษณุ คำเผื่อน

  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ

  เบอร์โทรติดต่อ 083-9556094

 • นายสมบัติ คำเผื่อน

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ

  เบอร์โทรติดต่อ 081-5331675

 • นายมนตรี จันทร์สมบัติ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าฬอ

  เบอร์โทร -0.02s. 0.50MB