เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมศักดิ์ สุขเฟื่อง

  ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

 • นายสงวน พลอยกิติกูล

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

 • นายบุญสม พัวศรี

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อสมาชิกสภา

 • นายกิตติพงษ์ ศรีโสภา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

 • นางยุพา สกุลดี

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

 • นายกนกพัน อ่ำบางกระทุ่ม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

 • นายธีรพล พรหมมานุวัตร

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

 • นายสมเจตน์ ขุนโสภา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

 • นางสมคิด ครอกสกอต์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

 • นายบุญเลิศ อ่อนสมบูรณ์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

0.02s. 0.50MB