ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 21,483 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ เมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ส่งเสริมการศึกษา รักษาประเพณี
ครบถ้วนระบบสาธารณูปโภค บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ”ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพยากรน้ำ และดิน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

เป้าประสงค์
1. พื้นที่ในเขตเทศาลตำบลท่าฬ่อมีดิน น้ำ ทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา การเกษตรคุณภาพ พื้นที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเก ษตรเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕

กลยุทธ์
1) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเ ก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
2) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
3) สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ม ีการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
3) สนับสนุนให้มีการจัดทำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัยและส ุขภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

เป้าประสงค์
1) ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางกา รเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ประชาชนในชุมชน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
2) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ&nb sp; ๘๐
3) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี
4) หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นอย่างต ่อเนื่อง

กลยุทธ์
1) ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผลผลิตหลักทางการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าการเกษตร สู่สากลด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย
2) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3) สร้างงาน อาชีพ รายได้แก่ชุมชน ประชาชนจากฐานการเกษตร ภูมิปัญญาและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิ ตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองทางรายได้อย่า งยั่งยืน
4) สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนให้มีคุณภาพที่แข่งขันได้
4) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น &nbs p; &nbs p; โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท ี่ยว
5) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอด คล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย ่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
1) จัดให้มีการพัฒนาการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ
2) ปัญหาสังคมของคนในชุมชน ในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่อง
3) ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี และมีงานทำเพิ่มขึ้น
2) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุ กประเภทให้มีคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ
3) อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดไม่น้อยกว่าร้อยละ&nb sp; 5 ต่อปี

กลยุทธ์
1) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะ กรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทมากขึ้น
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระ บาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬา
4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และ สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ
5) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู ้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรพัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเช ิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล

เป้าประสงค์
1) คุณภาพการบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนพ ัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการเป็นเมืองที ่ไปสู่สากล ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง ร้อยละ ๖๐

กลยุทธ์
1) พัฒนาคุณภาพบริการ เครื่องมือเครื่องใช้ บุคลากรภาครัฐและปรับระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2) เตรียมพร้อมประชาชนสู่สากล เชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดกับอาเซียนและภูมิภาค
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการบริหารงานของท้อง ถิ่น
4) ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประ ชาคมอาเซียน
เปลี่ยนภาษา