เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
!! ร่วมลงทะเบียนต้านภัยโควิด-19 !! (สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดพิจิตร) 2629 ธ.ค. 63
ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน1914 ธ.ค. 63
ประกาศ !! แจ้งสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพิจิตร327 ธ.ค. 63
เชิญชวน "ลอยกระทงวิถีใหม่ สไตล์ NEW NORMAL"2528 ต.ค. 63
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อปลอดขยะกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์4726 ต.ค. 63
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น40126 ต.ค. 63
ประกาศฯ ต่อสัญญาเช่าที่ตลาดสดเทศบาล2920 ต.ค. 63
ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น6011 ส.ค. 63
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น4810 ส.ค. 63
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น515 ส.ค. 63
ปลูกสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ4931 ก.ค. 63
ประกาศฯ การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25639524 ก.ค. 63
โครงการปลูกป่า ฯ 815 มิ.ย. 63
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 665 มิ.ย. 63
วันฉัตรมงคล1201 พ.ค. 63
กิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลตำบลท่าฬ่อ1698 เม.ย. 63
โครงการฉัควัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 25631238 เม.ย. 63
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง3420 มี.ค. 63
ประกาศฯ ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633018 มี.ค. 63
โครงการจิตอาสา1394 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB