เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เชิญชวน "ลอยกระทงวิถีใหม่ สไตล์ NEW NORMAL"1328 ต.ค. 63
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อปลอดขยะกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์2226 ต.ค. 63
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น28726 ต.ค. 63
ประกาศฯ ต่อสัญญาเช่าที่ตลาดสดเทศบาล1620 ต.ค. 63
ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น4711 ส.ค. 63
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น4010 ส.ค. 63
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น415 ส.ค. 63
ปลูกสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ3331 ก.ค. 63
ประกาศฯ การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25637224 ก.ค. 63
โครงการปลูกป่า ฯ 585 มิ.ย. 63
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 495 มิ.ย. 63
วันฉัตรมงคล981 พ.ค. 63
กิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลตำบลท่าฬ่อ1408 เม.ย. 63
โครงการฉัควัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 25631038 เม.ย. 63
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง1620 มี.ค. 63
ประกาศฯ ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631418 มี.ค. 63
โครงการจิตอาสา1214 มี.ค. 63
กิจกรรมวันเด็ก 6314614 ม.ค. 63
ประกาศฯ แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬ่อ822 ม.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก982 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB