ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 21,514 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

!! ร่วมลงทะเบียนต้านภัยโควิด-19 !! (สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดพิจิตร)

29 ธันวาคม 2563 58 ครั้ง อุษณี คำเผื่อน แชร์  

!! ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดพิจิตร !!

เทศบาลตำบลท่าฬ่อ  ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นและมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

ทำการลงทะเบียนโดยเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้ทราบ ตามเว็บไซต์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อช่วยแจ้งข่าวสารการลงทะเบียนดังกล่าวให้กับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นได้ทราบ

 

websitehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJWVwq746oUeVaUUQaP5akobYHBmpCYzMks6wcOhMq5i5ZgA/viewform

 

 

เปลี่ยนภาษา