ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 21,489 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

26 ตุลาคม 2563 438 ครั้ง อุษณี คำเผื่อน แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.141.28 KB   แสดงภาพ
.67.54 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา