ออนไลน์ 190 คน

เยี่ยมชม 21,487 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญรับชม วีดิทัศน์ภาพยนตร์สั้น การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (New Normal)

5 มีนาคม 2564 19 ครั้ง อุษณี คำเผื่อน แชร์  

ขอเชิญพี่น้องประชาชนรับชม วีดิทัศน์ภาพยนตร์สั้น การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (New Normal)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในสังคมทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นตัวอย่างในการปรับตัวให้เข้ากับแนววิถีการดำรงค์ชีวิตในสังคมปัจจุบันจึงขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านรับชมวีดิทัศน์ภาพยนตร์สั้นการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (New Normal)

- ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลท่าฬ่อ -
เปลี่ยนภาษา