ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 21,470 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญรับชม วีดิทัศน์ภาพยนตร์สั้น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3 มีนาคม 2564 16 ครั้ง อุษณี คำเผื่อน แชร์  

เชิญรับชม ???? วีดิทัศน์ภาพยนตร์สั้น เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่” (New Normal)ในมิติทางวัฒนธรรม

เปลี่ยนภาษา