เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจัดทำประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

แชร์

โครงการจัดทำประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

และที่แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2561

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมและเปิดโอกาสให้ประ ชาชนได้ร่วมวางแผน

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB