เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่รอบประจำปีงบประมาณ 2563ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ ก.บ.1)อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ประจำปี พ.ศ.2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะประจำตำแหน่งอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
อัตราภาษีป้าย 2564ทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สําหรับงวดปงบประมาณ ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
งบแสดงฐานการเงินประจำปี2563 ระบบe-laasอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2563 อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 (ประกาศ+เล่มแผนฯ)อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2563ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB