ออนไลน์ 370 คน

เยี่ยมชม 10,760 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
18 มิ.ย. 63การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต แชร์  
11 มิ.ย. 63มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
11 มิ.ย. 63มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
11 มิ.ย. 63มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
11 มิ.ย. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
11 มิ.ย. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
11 มิ.ย. 63มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แชร์  
10 มิ.ย. 63ประกาศฯ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2563 แชร์  
10 มิ.ย. 63ประกาศฯ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ แชร์  
5 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต แชร์  
27 ก.ค. 62การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
26 ก.ค. 62การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต แชร์  
19 ก.ค. 62ประกาศฯ แนวทางปฏิบัติตามมวลจริยธรรมประจำปี 2562  แชร์  
19 ก.ค. 62ประกาศฯ การแสดงเจตจำนงสุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
2 เม.ย. 62ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 แชร์  
21 มิ.ย. 61แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน แชร์  
19 ก.ค. 60ข้อบังคับเทศบาลฯ ว่าด่วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2562  แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา