เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต341
มาตรการป้องกันการรับสินบน144
มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง138
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ146
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน155
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน148
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน146
ประกาศฯ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2563138
ประกาศฯ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ145
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563034
มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต139
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล772
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต260
ประกาศฯ แนวทางปฏิบัติตามมวลจริยธรรมประจำปี 2562 264
ประกาศฯ การแสดงเจตจำนงสุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562163
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 256219
แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน289
ข้อบังคับเทศบาลฯ ว่าด่วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2562 150

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB