เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต310
มาตรการป้องกันการรับสินบน112
มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง114
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ19
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน117
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน112
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน114
ประกาศฯ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2563114
ประกาศฯ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ120
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563020
มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต122
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล743
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต236
ประกาศฯ แนวทางปฏิบัติตามมวลจริยธรรมประจำปี 2562 240
ประกาศฯ การแสดงเจตจำนงสุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562142
แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน273
ข้อบังคับเทศบาลฯ ว่าด่วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2562 134

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB