เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต336
มาตรการป้องกันการรับสินบน135
มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง131
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ131
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน142
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน135
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน136
ประกาศฯ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2563132
ประกาศฯ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ139
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563031
มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต135
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล760
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต255
ประกาศฯ แนวทางปฏิบัติตามมวลจริยธรรมประจำปี 2562 259
ประกาศฯ การแสดงเจตจำนงสุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562160
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)460
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 256217
แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน285
ข้อบังคับเทศบาลฯ ว่าด่วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2562 146

ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB