ข้อมูลทั่วไป
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
      ประวัติเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      ตราสัญลักษณ์เทศบาล
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      โครงสร้างองค์กร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      การประชุมพนักงานเทศบาล
      การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
      รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนดำเนินงาน
      แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน
      แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
      ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สปสช
      กำหนดการชำระภาษี
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      คู่มือการปฏิบัติงาน
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าฬ่อ
      ของดีมีค่าของตำบลท่าฬ่อ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       ประกาศฯ แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬ่อ( 1/2/2020 3:14:11 PM )
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก( 1/2/2020 3:13:16 PM )
       แบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ ปี 2562( 12/18/2019 3:08:26 PM )
       ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างห้องเวร (ครั้งที่ 3)( 12/2/2019 1:38:44 PM )
       ประกาศฯ การยื่นแบบ ภ.ป.1 ฯ ประจำปี 2563( 12/2/2019 1:37:21 PM )
       ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างห้องเวร (ครั้งที่ 2)( 11/15/2019 9:39:32 AM )
       ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ฯ( 11/14/2019 2:44:29 PM )
       ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างห้องเวร เทศบาลตำบลท่าฬ่อ( 11/7/2019 9:51:38 AM )
       ประกาศฯ ต่อสัญญาเช่าที่ตลาดสด( 10/8/2019 9:43:08 AM )
       ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อ( 10/3/2019 10:52:59 AM )
       ประกาศเทศบาลตำบลท่าฬ๋อ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563( 9/30/2019 11:29:41 AM )
       ข้อบังคับเทศบาลฯ ว่าด่วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2562( 7/19/2019 2:21:48 PM )
       ประกาศฯ แนวทางปฏิบัติตามมวลจริยธรรมประจำปี 2562( 7/19/2019 2:19:16 PM )
       ประกาศฯ การแสดงเจตจำนงสุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562( 7/19/2019 2:16:59 PM )
       ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)( 7/1/2019 10:52:16 AM )


จำนวน : 138 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 10 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 


 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 299 หมู่ 5 ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม  ตำบลท่าฬ่อ 
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-6448


 เบอร์ติดต่อภายใน

   สำนักปลัดเทศบาล 056-616448

      กองช่าง 056-616449

กองคลัง 056-039907

งานจัดเก็บ 056-611873

กองสาธารณสุขฯ 056-614954

กองวิชาการฯ 056-614967

อาคารป้องกันฯ 056-613072