ข้อมูลทั่วไป
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
      ประวัติเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      ตราสัญลักษณ์เทศบาล
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      โครงสร้างองค์กร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      การประชุมพนักงานเทศบาล
      การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
      รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนดำเนินงาน
      แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน
      แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
      ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สปสช
      กำหนดการชำระภาษี
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      คู่มือการปฏิบัติงาน
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าฬ่อ
      ของดีมีค่าของตำบลท่าฬ่อ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 
       โครงการจัดทำประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ( 11/9/2018 10:56:53 AM )
       เดินขบวนรณรงค์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก( 6/26/2018 10:16:52 AM )
       คณะโรงเรียนบ้านท่าฬ่อฯ เข้าชมศูนย์เรียนรู้พันธ์สัตว์หายาก (ตัวฬ่อ)( 3/21/2016 1:59:09 PM )
       โครงการส่งนักกีฬากา่รแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร( 1/18/2016 1:47:50 PM )
       โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559( 1/18/2016 1:44:08 PM )
       โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙( 1/18/2016 1:41:10 PM )
       งานแข่งเรือยาวประจำปีวัดท่าฬ่อ ประจำปี 2558( 8/28/2015 10:38:14 AM )
       กิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่"( 8/28/2015 9:33:47 AM )
       โครงการริ้วขบวนดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร ปี 2558( 1/28/2015 3:40:25 PM )
       โครงการศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ปี 2558( 1/28/2015 3:29:13 PM )
       โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558( 1/28/2015 3:17:31 PM )
       โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗( 1/28/2015 3:08:34 PM )
       โครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่( 8/28/2014 9:27:29 AM )
       โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาววัดท่าฬ่อ ประจำปี ๒๕๕๗( 8/19/2014 3:57:13 PM )
       การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2557( 8/8/2014 10:13:02 AM )


จำนวน : 54 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 4 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4  

 


 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 299 หมู่ 5 ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม  ตำบลท่าฬ่อ 
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-6448


 เบอร์ติดต่อภายใน

   สำนักปลัดเทศบาล 056-616448

      กองช่าง 056-616449

กองคลัง 056-039907

งานจัดเก็บ 056-611873

กองสาธารณสุขฯ 056-614954

กองวิชาการฯ 056-614967

อาคารป้องกันฯ 056-613072