ข้อมูลทั่วไป
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
      ประวัติเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      ตราสัญลักษณ์เทศบาล
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      โครงสร้างองค์กร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      การประชุมพนักงานเทศบาล
      การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
      รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนดำเนินงาน
      แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน
      แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
      ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สปสช
      กำหนดการชำระภาษี
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      คู่มือการปฏิบัติงาน
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าฬ่อ
      ของดีมีค่าของตำบลท่าฬ่อ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ] 
      

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้ าที่

  . ช่องทางร้องเรียน

-ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง
-ไปรษณีย์  299 ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 66000
ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 66000
-ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข โทรศัพท์ 056 – 616448 , 156 – 614967  โทรสาร 056- 616448
-ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ.เทศบาลตำบลท่าฬ่อ
-ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
-ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าฬ่อ
  www.thalo-mu.go.th
และ FACEBOOK เทศบาลตำบลท่าฬ่อ


. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๑ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จากเทศบาลตำบลท่าฬ่อ ช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนที่ ๓ สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าฬ ่อ พิจารณาลงนาม
ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนที่ ๕ แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน)ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
ขั้นตอนที่ ๖ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลท่าฬ่อ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกเทศมนตรีตำบลท่ าฬ่อ
ขั้นตอนที่ ๗ ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหารเป็นรายปี  และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของ
เทศบาลตำบลท่าฬ่อ   


  การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริต 

  การประเมินความเสียงการทุจริต  การประเมินความเสี่ยงประจำปี.pdf

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการจัดการความเสี่ยง.pdf

    ทำรายการเมื่อ: 26-มิย.-19at 15:16
 

 


 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 299 หมู่ 5 ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม  ตำบลท่าฬ่อ 
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-6448


 เบอร์ติดต่อภายใน

   สำนักปลัดเทศบาล 056-616448

      กองช่าง 056-616449

กองคลัง 056-039907

งานจัดเก็บ 056-611873

กองสาธารณสุขฯ 056-614954

กองวิชาการฯ 056-614967

อาคารป้องกันฯ 056-613072