ข้อมูลทั่วไป
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
      ประวัติเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      ตราสัญลักษณ์เทศบาล
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      โครงสร้างองค์กร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      การประชุมพนักงานเทศบาล
      การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
      รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนดำเนินงาน
      แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน
      แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
      ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สปสช
      กำหนดการชำระภาษี
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      คู่มือการปฏิบัติงาน
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าฬ่อ
      ของดีมีค่าของตำบลท่าฬ่อ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กฏหมายเทศบาล ] 
      

พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้ากหน้าที่_พ.ศ_2539. doc

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครอง_พ.ศ._2542. doc

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน_พ.ศ._ 2542.doc

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต_พ.ศ._2542.doc

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฏรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา_พ.ศ._2550.pdf

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ_พ.ศ. _2542.doc

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง_พ.ศ. _2550.pdf

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินสภา_พ.ศ ._2542.doc

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง_พ.ศ._2550.p df

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีอาญาของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง_พ.ศ._2542.pdf

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง_ทบวง_กรม_พ.ศ._2545.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ._2545.pdf

พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ._2539.doc

    ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-09at 10:23
 

 


 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 299 หมู่ 5 ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม  ตำบลท่าฬ่อ 
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-6448


 เบอร์ติดต่อภายใน

   สำนักปลัดเทศบาล 056-616448

      กองช่าง 056-616449

กองคลัง 056-039907

งานจัดเก็บ 056-611873

กองสาธารณสุขฯ 056-614954

กองวิชาการฯ 056-614967

อาคารป้องกันฯ 056-613072