ข้อมูลทั่วไป
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
      ประวัติเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      ตราสัญลักษณ์เทศบาล
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      โครงสร้างองค์กร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      การประชุมพนักงานเทศบาล
      การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
      รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนดำเนินงาน
      แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน
      แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
      ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สปสช
      กำหนดการชำระภาษี
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      คู่มือการปฏิบัติงาน
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าฬ่อ
      ของดีมีค่าของตำบลท่าฬ่อ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ของดีมีค่าของตำบลท่าฬ่อ ] 
      

 ของดีมีค่าของตำบลท่าฬ่อ

              เทศบาลตำบลท่าฬ่อ  มีพื้นที่ประมาณ  ๑๒  ตารางกิโลเมตร   ทิศเหนือติด  บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  ทิศใต้ติด ราชช้างขวัญ จ.พิจิตร     ทิศตะวันออกติดป่ามะคาบ จ.พิจิตร  ทิศตะวันตกติด  ไผ่ขวาง จ.พิจิตร  ประชากรประมาณ  ๔,๐๐๐ คน  ประกอบด้วย    หมู่บ้าน  ชาวท่าฬ่อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีขนมหวานอร่อยเลื่องชื่อ  คือ “ขนมชั้น”  ซึ่งทำจากครั่งอันเป็นวัสดุธรรมชาติ มีประเพณีแข่งขันเรือยาวใหญ่ประจำปี  มีวิหารวัดท่าฬ่อที่ภายในมี  “ ภาพจิตรกรรม ฝาผนัง ” อายุมากกว่า  ๑๐๐ปี      มีหลวงพ่อหิน  อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวท่าฬ่อ  หลวงพ่อภู  หลวงพ่อครุฑ  และหลวงพ่อเมธีอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าฬ่อ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านวิชา  อาคม     นอกจากนี้ยังมีเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็น องค์เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทมีอภินิหารมากมาย เป็นที่   เคารพ สักการะของชาวท่าฬ่อและคนทั่วไป 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

 

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

 

หลวงพ่อหิน-หลวงพ่อภู-หลวงพ่อครุฑ-หลวงพ่อเมธี

              

          โลงไม้มีพระบาท พระพุทธเจ้าโผล่ออกมาตรงปลายโลง  แสดงเรื่องราวเมื่อ   พระมหากัสสปะเดินทางมาไม่ทันกราบ   พระบรมศพ  พระพุทธเจ้า  จึงเกิดปาฏิหาริย์  แสดงพระบาทยื่นออกมาจากที่บรรจุศพ  ทางวัดเคลื่อนย้ายจากวิหาร  ที่มีจิตรกรรม ฝาผนังนำมาเก็บรักษาไว้ในอุโบสถเก่า

 

 

โลงไม้มีพระบาท

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 03-ตค.-07at 06:42
 

 


 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 299 หมู่ 5 ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม  ตำบลท่าฬ่อ 
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-6448


 เบอร์ติดต่อภายใน

   สำนักปลัดเทศบาล 056-616448

      กองช่าง 056-616449

กองคลัง 056-039907

งานจัดเก็บ 056-611873

กองสาธารณสุขฯ 056-614954

กองวิชาการฯ 056-614967

อาคารป้องกันฯ 056-613072