ข้อมูลทั่วไป
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
      ประวัติเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      ตราสัญลักษณ์เทศบาล
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      โครงสร้างองค์กร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      การประชุมพนักงานเทศบาล
      การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
      รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนดำเนินงาน
      แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน
      แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
      ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สปสช
      กำหนดการชำระภาษี
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      คู่มือการปฏิบัติงาน
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าฬ่อ
      ของดีมีค่าของตำบลท่าฬ่อ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กฏหมายด้านการเงินการคลัง ] 
      

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององ ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2543.pdf

แนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ_ด ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์_พ.ศ._2549.pdf

ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อไ ด้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.pdf

ตารางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชพลเรือนจากบัญชีอัตราเงินเดือ น_พ.ศ._2547_เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือน_พ.ศ._2548.pdf

บัญชีแนบท้าย.doc

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน.pdf

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู.pdf

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือน.pdf

พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ_ฉบับที่_2__พ. ศ._2548.pdf

พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ_พ.ศ._2547.pdf

พระราชกฤษดีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ_พ.ศ._2547.doc

พระราชบัญญัติเงินเดือน_เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราช การครูและบุคลากรทางการศึกษา_พ.ศ._2547.pdf

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง_พ.ศ._2538.pdf

พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกพักราชการ_พ.ศ._2502. doc

พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม_และภาษีธุรกิจ เฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2534.pdf

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:44
 

 


 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 299 หมู่ 5 ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม  ตำบลท่าฬ่อ 
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-6448


 เบอร์ติดต่อภายใน

   สำนักปลัดเทศบาล 056-616448

      กองช่าง 056-616449

กองคลัง 056-039907

งานจัดเก็บ 056-611873

กองสาธารณสุขฯ 056-614954

กองวิชาการฯ 056-614967

อาคารป้องกันฯ 056-613072