ข้อมูลทั่วไป
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
      ประวัติเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      ตราสัญลักษณ์เทศบาล
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      โครงสร้างองค์กร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      การประชุมพนักงานเทศบาล
      การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
      รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนดำเนินงาน
      แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน
      แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
      ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สปสช
      กำหนดการชำระภาษี
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      คู่มือการปฏิบัติงาน
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าฬ่อ
      ของดีมีค่าของตำบลท่าฬ่อ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ] 
         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย การ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    *  ส่งเสริมสุขภาพ  สร้างกำลังคน  บูรณาการสู่คุณภาพแห่งงานพัฒนาเมือง 
     การพัฒนาบ้านเมืองไปสู่ความเจริ ญนั้น  ทุกภาคส่วนของสังคมต้องได้รับการบูรณาการอย่างทัดเทียมกัน โดยเฉพาะ อย่าง
ยิ่งทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นเสมือนฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนงานพัฒนา  คุณภาพชีวิตที่ดีคือคุณสมบัติที่จำเป็นต้อง มีในตัวบุคคลเป็นเบื้องต้น  ซึ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น คือ  ความสมบูรณ์ในทุก ๆด้านทั้งสุขภาพ สังคมความเป็น อยู่ และเศรษฐกิจการเสริมสร้างปัจจัยบวกด้านการสาธารณสุข  เป็นสิ่งหนึ่งที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านสาธารณ สุขและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบล ผักไห่  ในปีงบประมาณ 2549  ที่ผ่านมา  ทางเทศบาลฯ ได้จัดทำกิจกรรมและโครงการพัฒนาต่างๆ ประกอบไปด้วย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อและร่วมมือ ในการป้องกันควบคุมได้เป็นอย่างดี  ให้ความรู้และสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ เด็กเยาวชนและประชาชนให้เข้าใจถึงความสัญโครงการป้องกันและควบค ุมโรคต่างๆ เช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก ให้บริการฉีด วัคซีนป้องกันโรค  รวมไปถึงจัดโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยได้ออกก ำลังกายเพื่อสุขภาพตามความเหมาะสม 
     ในด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลผักไห่  ได้ดำเนินการบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล จัดก ารระบบบำบัดน้ำ เสียอยู่เป็นนิจ  พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่รู้รั กษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ อยู่ในสภาพดี  โดยวิธีการจัดอบรมสัมมนา หรือนำอาสาสมัครแกนนำชุมชนไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่น  เพื่อนำความรู้ที่ได้เผย แพร่ต่อไป 
     โดยท้ายที่สุดของการดำเนินงานพั ฒนาด้านสาธารณสุขนั้น  มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพพลานามัยที่ สมบูรณ์แข็งแรง  ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บได้อยู่ในบ้านเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแ ละประสิทธิผลในที่สุด

 
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ฝ่ายบริหารงานงานสาธารณสุข
     มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนง านสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงานเผยแพร่และฝึกอบรม
1.1 แผนงานสาธารณสุข เกี่ยวกับ
(1) งานวางแผนด้านสาธารณสุข
(2) งานจัดทำแผนตามโครงการบริหารสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธาร ณ
สุขของท้องถิ่นโดยประสาน แผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด
(3) งานประสานแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงาน ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือนของเทศบาล
(4) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
(5) งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(6) งานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข
(7) งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(3) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อส ุขภาพ
(4) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
(5) งานสุขาภิบาลโรงงาน
(6) งานชีวอนามัย
(7) งานฌาปนกิจ
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานกวาดล้างทำความสะอาด
(2) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(3) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
(4) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 งานแผยแพร่และฝึกอบรม
(1) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
(2) งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
(3) งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
(4) งานประเมินผล
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารและส่งเสริมการอนามัย
     มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส ่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานสัตวแพทย์
2.1 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านสุขศึกษา
(2) งานอนามัยโรงเรียน
(3) งานอนามัยแม่และเด็ก
(4) งานวางแผนครอบครัว
(5) งานสาธารณสุขมูลฐาน
(6) งานโภชนาการ
(7) งานสุขภาพจิต
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(2) งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
(3) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
(4) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่วยกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
(4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5) งานสาธารณสุขของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
(6) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
(8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบ
กรณีพิเศษ
(10) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
(11) งานสวัสดิการต่างๆ
(12) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:42
 

 


 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 299 หมู่ 5 ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม  ตำบลท่าฬ่อ 
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-6448


 เบอร์ติดต่อภายใน

   สำนักปลัดเทศบาล 056-616448

      กองช่าง 056-616449

กองคลัง 056-039907

งานจัดเก็บ 056-611873

กองสาธารณสุขฯ 056-614954

กองวิชาการฯ 056-614967

อาคารป้องกันฯ 056-613072