ข้อมูลทั่วไป
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
      ประวัติเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      ตราสัญลักษณ์เทศบาล
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      โครงสร้างองค์กร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      การประชุมพนักงานเทศบาล
      การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
      รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนดำเนินงาน
      แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน
      แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
      ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สปสช
      กำหนดการชำระภาษี
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      คู่มือการปฏิบัติงาน
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าฬ่อ
      ของดีมีค่าของตำบลท่าฬ่อ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองวิชาการและแผนงาน ] 
      

   กองวิชาการและแผนงาน  กองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการว ิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมี
ลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานของเทศบาลและโครงการ ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ที่ได้รับมอบหมาย 
     
กองวิชาการและแผนงานเป็นส่วนราชการระดับกองมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
       1.เพื่อปฏิบัติราชก ารเกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลแล ะหน่วยงานอื่นที่เสนอ
บริการ สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยว กับการวางแผน พัฒนาการปฏิบัติตาม แผน และการประเมินผลตามแผนและงานนโยบายและโครงการ เพื่อสนองนโยบายของหน่วยงาน หรือรัฐบาลจัดทำโครงการตามนโยบายรวมถึงการ เสนอ ของบประมาณจากรัฐบาล 
       2. เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และรวบรวม ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 
       3. เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาลรวมถึงติดตาม ควบคุมผลการ ดำเนินงานตามโครงการพิเศษและนโยบาย ของทางราชการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครองกา รบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาลรว มทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นและงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติประมวลผล โดยใช้โปรแกรมระบบ คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายการวิเคราะห์งาน
        4. เพื่อปฎิบัติราชการเกี่ยวกับงานสอบสวนและการร้องทุกข์ หรือ อุทธรณ์งานนิติกรรมสัญญาการตราเทศบัญญัติ  การปฏิบัติตามกฎหมาย และงานดำเนินคดีและการบังคับคดีให้คำปรึกษาด้านระเบียบข้อกฎหมา ยแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้งการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุดสำนัก งานอัยการจังหวัด พนักงานสอบสวนในการว่าต่างหรือแก้ต่าง คดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง ทุกชั้นศาล
         5. เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบาย ของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล รวมถึงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น และ งานวิเทศสัมพันธ์ประสานงานด้านต่างประเทศที่มาติดต่อราชการหรือ มาเชื่อมสัมพันธไ มตรี ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ
          6. เพื่อปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับงานส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางเมืองประวัติศาสต ร ์เชียงใหม่ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายเทศบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเมือง กิจกรรม การเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นงานเทคนิคแลสารสนเทศพัฒนาและดู แลบำรุงรักษางานอาคารส่ วนประกอบงานระบบของอาคารระบบการจัดแสดง ระบบสื่อสารโรงงานซ่อม – สร้าง(Workshop)ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและงานภูมิสถาปัตย์สว นสาธารณะข่วงกลางเวียงหอศิลปะล้านนา และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
     
กองวิชาการและแผนงาน ประกอบด้วย
           - งานธุรการ
           - งานจัดทำงบประมาณ
           - งานวิเทศสัมพันธ์
     
กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
           - งานแผนพัฒนาเทศบาล
           - งานนโยบายและโครงการ
     
กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
           - งานวิจัยและประเมินผล
            - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
     
กลุ่มงานนิติการ
            - งานสอบสวนและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
           - งานนิติกรรมสัญญา การตราเทศบัญญัติการปฏิบัติตามกฎหมาย
           - งานดำเนินคดีและการบังคับคดี
      กลุ่มงานบริการและเผยแพร่วิชาการ
           - งานประชาสัมพันธ์
      กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง
           - งานบริหารทั่วไป
           - งานเทคนิคและสารสนเทศ
           - งานประสานการพัฒนาเมือง
           - งานบริหารโครงการพิเศษ

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:41
 

 


 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 299 หมู่ 5 ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม  ตำบลท่าฬ่อ 
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-6448


 เบอร์ติดต่อภายใน

   สำนักปลัดเทศบาล 056-616448

      กองช่าง 056-616449

กองคลัง 056-039907

งานจัดเก็บ 056-611873

กองสาธารณสุขฯ 056-614954

กองวิชาการฯ 056-614967

อาคารป้องกันฯ 056-613072