ข้อมูลทั่วไป
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
      ประวัติเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      ตราสัญลักษณ์เทศบาล
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      โครงสร้างองค์กร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      การประชุมพนักงานเทศบาล
      การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
      รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนดำเนินงาน
      แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน
      แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
      ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สปสช
      กำหนดการชำระภาษี
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      คู่มือการปฏิบัติงาน
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าฬ่อ
      ของดีมีค่าของตำบลท่าฬ่อ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ วิสัยทัศน์/พันธกิจ ] 
      

                   

 วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลท่าฬ่อ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้ างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่า งรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสั ยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

                    “ เมืองน่าอยู่   มีคุณภาพชีวิตที่ดี   ส่งเสริมการศึกษา   รักษาประเพณี

                      ครบถ้วนระบบสาธารณูปโภค   บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล”

 

 ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ; ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  โดยมีรายละเอียดดังนี้

Ø      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพยากรน้ำ และดิน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

เป้าประสงค์

          1. พื้นที่ในเขตเทศาลตำบลท่าฬ่อมีดิน  น้ำ  ทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา  การเกษตรคุณภาพ  พื้นที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

          ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเก ษตรเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  ๕

กลยุทธ์

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเ ก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

2)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

3)  สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ม ีการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

3)  สนับสนุนให้มีการจัดทำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัยและส ุขภาพชีวิตของประชาชน

Ø      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

เป้าประสงค์

1)      ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก  สินค้าทางกา รเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่   สร้างงาน  อาชีพ และรายได้แก่ประชาชนในชุมชน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1)     มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ต่อปี

2)     ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ&nb sp; ๘๐ 

3)    ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี

4)   หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง  ประชาชนมีวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นอย่างต ่อเนื่อง

กลยุทธ์

1)   ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผลผลิตหลักทางการเกษตร  ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าการเกษตร สู่สากลด้วยเทคโนโลยี  นวัตกรรม  และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3)   สร้างงาน  อาชีพ รายได้แก่ชุมชน  ประชาชนจากฐานการเกษตร  ภูมิปัญญาและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิ ตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองทางรายได้อย่า งยั่งยืน

4)   สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก  ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่  สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนให้มีคุณภาพที่แข่งขันได้

4)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น   &nbs p;         &nbs p;    โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท ี่ยว

5)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอด คล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

Ø      ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย ่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

1)  จัดให้มีการพัฒนาการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ

2)  ปัญหาสังคมของคนในชุมชน  ในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่อง

3)  ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1)      ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาพดี และมีงานทำเพิ่มขึ้น

2)       จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุ กประเภทให้มีคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1  โครงการ

3)     อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดไม่น้อยกว่าร้อยละ&nb sp; 5  ต่อปี

กลยุทธ์

1)       ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะ กรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทมากขึ้น

2)       พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

3)       ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระ บาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬา 

4)       ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  และ สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ

5)       ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู ้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ    สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรพัฒนาบริการภาครัฐ  ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเช ิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพื้นที่

Ø ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล

เป้าประสงค์

1)      คุณภาพการบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนพ ัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการเป็นเมืองที ่ไปสู่สากล

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1)     การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง ร้อยละ  ๖๐

กลยุทธ์

1)       พัฒนาคุณภาพบริการ  เครื่องมือเครื่องใช้ บุคลากรภาครัฐและปรับระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2)       เตรียมพร้อมประชาชนสู่สากล  เชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดกับอาเซียนและภูมิภาค

3)       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการบริหารงานของท้อง ถิ่น

4)       ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประ ชาคมอาเซียน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 


 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 299 หมู่ 5 ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม  ตำบลท่าฬ่อ 
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-6448


 เบอร์ติดต่อภายใน

   สำนักปลัดเทศบาล 056-616448

      กองช่าง 056-616449

กองคลัง 056-039907

งานจัดเก็บ 056-611873

กองสาธารณสุขฯ 056-614954

กองวิชาการฯ 056-614967

อาคารป้องกันฯ 056-613072