ข้อมูลทั่วไป
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
      ประวัติเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      ตราสัญลักษณ์เทศบาล
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      โครงสร้างองค์กร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      การประชุมพนักงานเทศบาล
      การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
      รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนดำเนินงาน
      แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน
      แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
      ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สปสช
      กำหนดการชำระภาษี
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      คู่มือการปฏิบัติงาน
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าฬ่อ
      ของดีมีค่าของตำบลท่าฬ่อ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ] 
      

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น


             ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้  การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และ  ทรัพยากรธรรมชาติ     
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
          เทศบาลตำบลท่าฬ่อ  เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลท่าฬ่อตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฬ่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2507 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าฬ่อ  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542  เทศบาลตำบลท่าฬ่อ  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าฬ่อ  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ ระยะทางประมาณ 354 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตามทางหลวงหมายเลข 1114  พิจิตร – บางกระทุ่ม  ระยะทางประมาณ  8 กิโลเมตร  มีเนื้อที่จำนวน  12  ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ  จดเขต   หมู่ที่  1 ตำบลท่าฬ่อ
ทิศใต้  จดเขต   หมู่ที่  4 ตำบลท่าฬ่อ
ทิศตะวันออก จดเขต   หมู่ที่  1 ตำบลท่าฬ่อ  และหมู่ที่ 10  ตำบลป่ามะคาบ
ทิศตะวันตก   จดเขต   หมู่ที่  1 ตำบลไผ่ขวาง
 สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคเหนือตอนล่างมี
แม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำน่าน และแม่น้ำวังทอง ไหลมาบรรจบกันเรียกว่า “ปากคลองท่าฬ่อ”  อันเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมและการประมง
 การคมนาคม
           เทศบาลตำบลท่าฬ่อ มีเส้นทางคมนาคมทางบกได้แก่  เส้นทางรถไฟ กรุงเทพ - เชียงใหม่  ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร - สถานีรถไฟท่าฬ่อ ประมาณ  354  กิโลเมตร
          เส้นทางถนนตามทางหลวงจังหวัด   หมายเลข 1114  เชื่อมโยงระหว่างตำบลท่าฬ่อ –  ตัวเมืองพิจิตร  ระยะทาง 8 กิโลเมตร
          เส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อ จำนวน  65  สาย  ความยาวทั้งหมด
21,805  เมตรและมีสะพานขนาดใหญ่   จำนวน   3  แห่ง
 การไฟฟ้า
  ใช้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 การประปา
  ใช้บริการจากการประปาส่วนภูมิภาค   และประปาหมู่บ้าน
 การสื่อสาร
     จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  12 เลขหมาย
     ไปรษณีย์เอกชน 1  แห่ง
     ระบบเสียงตามสาย ครอบคลุมพื้นที่  80 %
 การพาณิชยกรรมและบริการ
     สถานีบริการน้ำมัน 3  แห่ง
     ตลาดสดเทศบาล  1   แห่ง
 ประชากร
     จำนวนประชากร  รวม   4   หมู่บ้าน 3,351   คน
                ชาย  1,607   คน
                หญิง 1,747   คน
     จำนวนครัวเรือน  1,129   ครัวเรือน (ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน ณ เดือน เมษายน 2560)
 การศาสนา
      วัด  1  แห่ง
      ศาลเจ้า 3 แห่ง
 วัฒนธรรม
 ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
ก. ประเพณีแข่งขันเรือยาว ประมาณเดือนกันยายน
     กิจกรรมสังเขป ทำการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน       ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี ที่บริเวณลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร , จัดงานแข่งเรือยาวประเพณี  ประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี บริเวณลำน้ำน่านวัดท่าฬ่อ ตำบลท่าฬ่อ  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร
ข. ประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน ของทุกปี
     กิจกรรมสังเขป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ และเล่นสาดน้ำสงกรานต์  การแข่งกีฬาระหว่างชุมชน

ค. ประเพณีลอยกระทง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสองหรือประมาณเดือนพฤศจิกายน
     กิจกรรมสังเขป มีขบวนแห่กระทง การประกวดกระทง และ   มหรสพมากมาย
ง.    ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
     กิจกรรมสังเขป  มีขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาของส่วนราชการ    
ชุมชน และโรงเรียนต่าง ๆ 
  การศึกษา
  -  จำนวนโรงเรียน
(1) โรงเรียนเมธีพิทยา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(2) โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  สังกัดเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

ชื่อสถานศึกษา

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)

โรงเรียนเมธีพิทยา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10

12
 
4

210

 174

45

 การสาธารณสุข
      สถานีอนามัยตำบลท่าฬ่อ จำนวน 1  แห่ง บุคลากร จำนวน 4 คน
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือองค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่นอื่น   -   ครั้ง ความเสียหายรวม       - บาท
      รถยนต์ดับเพลิง       จำนวน 1   คัน(ความจุ  4,000   ลิตร)
      รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1   คัน (ความจุ  6,000   ลิตร)
      เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน  2   เครื่อง
      เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  แบบมีเครื่องยนต์ในตัว ขนาด  20 HPจำนวน 1  เครื่อง
       รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน   1    คัน
       รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (ความจุ  12,000 ลิตร)
      เรือท้องแบน  จำนวน    2    ลำ
      เครื่องยนต์ติดท้ายเรือท้องแบนชนิดหางจุ่ม    จำนวน   1  เครื่อง
       รถเครนไฮโดรลิก จำนวน   1    คัน
       เจ้าหน้าที่ดับเพลิง จำนวน    4    คน
 สภาพภูมิอากาศ
  ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ  ส่วนใหญ่เป็นแบบมรสุมเมืองร้อนอุณหภูมิส่วนใหญ่เฉลี่ย ตลอดปี 25 – 30 องศาเซลเซียส แบ่งเป็น  3 ฤดู
        ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม  รวม 3 เดือน อุณหภูมิประมาณ 30.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14.4 องศาเซลเซียส
        ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม   – กลางเดือนตุลาคม รวม 5 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 911.3 มิลลิลิตร สูงสุด 1113.9 มิลลิลิตร
        ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม  -   กลางเดือนกุมภาพันธ์  รวม      4  เดือน อุณหภูมิเฉลี่ย  20 องศาเซลเซียส
ขยะ
     ปริมาณขยะ  2  ตัน / วัน
     รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย   จำนวน   2   คัน
     ถังรองรับขยะ     จำนวน   270   ใบ
     ที่ดินสำหรับทิ้งขยะมูลฝอย   จำนวน  21  ไร่ (กำจัดขยะโดยวิธีกองบนพื้นแล้วเผา)
  บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลท่าฬ่อ  ได้ดำเนินการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน
4 ชุมชน  เพื่อให้แต่ละชุมชนได้เสนอแนะปัญหา  ความต้องการของแต่ละชุมชน พร้อมทั้งเสนอแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่จะพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า  และยังได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศ บาลคือ แต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และกรรมการต่าง ๆ ของเทศบาล
   การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ สวัสดิการของประชาชน
เทศบาลตำบลท่าฬ่อ  ตะหนักดีถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขตเทศบาล จึงได้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไปแล้ว จำนวน  1 รุ่น มีสมาชิก  จำนวน   60  คน  เพื่อให้การช่วยเหลือหากมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  และเทศบาลยังมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด   24 ชั่วโมง  ในด้านของสวัสดิการของประชาชนได้มี   การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยโรคเอดส์  
  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาล
       โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาล
     เทศบาลตำบลท่าฬ่อ    มีโครงสร้างประกอบด้วย    สำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง    กองช่าง   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองการศึกษา     กองวิชาการและแผนงาน  มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่13) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   เทศบาลตำบลท่าฬ่อมีนายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาช น    จำนวน   1   คน  มีรองนายกเทศมนตรี จำนวน  1  คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี  จำนวน 1  คน     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1  คน   มีสมาชิกสภาเทศบาล   จำนวน  9  คน
       การคลังท้องถิ่น
  เทศบาลตำบลท่าฬ่อ  จะมีรายได้ที่ได้รับการจัดสรรและจากการจัดเก็บเอง รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป   สำหรับรายจ่ายก็จะจ่ายเป็นรายจ่ายประจำ และรายจ่ายเพื่อการพัฒนาปีโดยมีสถิติย้อนหลังรายได้และรายจ่ายด ังนี้

         ปี พ..

รายการ

พ.ศ.  2558

พ.ศ.  2559

พ.ศ.  2560

รายรับจริง

27,999,367.64

32,002,476.38

34,178,861.20

รายจ่ายจริง

24,384,251.27

30,507,812.33

29,425,716.97

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 


 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 299 หมู่ 5 ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม  ตำบลท่าฬ่อ 
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-6448


 เบอร์ติดต่อภายใน

   สำนักปลัดเทศบาล 056-616448

      กองช่าง 056-616449

กองคลัง 056-039907

งานจัดเก็บ 056-611873

กองสาธารณสุขฯ 056-614954

กองวิชาการฯ 056-614967

อาคารป้องกันฯ 056-613072