ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
มากที่สุด :  78.79%
มาก :  9.09%
ปานกลาง :  6.06%
น้อย :  3.03%
ควรปรับปรุง :  3.03%

2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มากที่สุด :  68.75%
มาก :  15.63%
ปานกลาง :  9.38%
น้อย :  3.13%
ควรปรับปรุง :  3.13%

3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
มากที่สุด :  70.97%
มาก :  19.35%
ปานกลาง :  3.23%
น้อย :  3.23%
ควรปรับปรุง :  3.23%

4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
มากที่สุด :  76.67%
มาก :  13.33%
ปานกลาง :  3.33%
น้อย :  3.33%
ควรปรับปรุง :  3.33%

 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

1. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
มากที่สุด :  78.13%
มาก :  9.38%
ปานกลาง :  6.25%
น้อย :  3.13%
ควรปรับปรุง :  3.13%

2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มากที่สุด :  84.38%
มาก :  6.25%
ปานกลาง :  3.13%
น้อย :  3.13%
ควรปรับปรุง :  3.13%

3. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
มากที่สุด :  82.76%
มาก :  6.90%
ปานกลาง :  3.45%
น้อย :  3.45%
ควรปรับปรุง :  3.45%

4. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
มากที่สุด :  80.65%
มาก :  9.68%
ปานกลาง :  3.23%
น้อย :  3.23%
ควรปรับปรุง :  3.23%

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
มากที่สุด :  78.13%
มาก :  12.50%
ปานกลาง :  3.13%
น้อย :  3.13%
ควรปรับปรุง :  3.13%

2. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มากที่สุด :  68.75%
มาก :  18.75%
ปานกลาง :  6.25%
น้อย :  3.13%
ควรปรับปรุง :  3.13%

3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ
มากที่สุด :  75.00%
มาก :  15.63%
ปานกลาง :  3.13%
น้อย :  3.13%
ควรปรับปรุง :  3.13%

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
มากที่สุด :  84.85%
มาก :  6.06%
ปานกลาง :  3.03%
น้อย :  3.03%
ควรปรับปรุง :  3.03%