ข้อมูลทั่วไป
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
      ประวัติเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      ตราสัญลักษณ์เทศบาล
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      โครงสร้างองค์กร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      การประชุมพนักงานเทศบาล
      การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
      รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนดำเนินงาน
      แผนภูมิขั้นตอนการบริการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรืยน
      แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
      ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
      รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สปสช
      กำหนดการชำระภาษี
      สำนักปลัดเทศบาล
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      คู่มือการปฏิบัติงาน
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าฬ่อ
      ของดีมีค่าของตำบลท่าฬ่อ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 10 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

  

นายสมศักดิ์  คำเผื่อน
นายกเทศมนตรีตำบลท่าฬ่อ

......................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
.........................................

 


นายบุญสม  พัวศรี
ปลัดเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

 
 

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

                                   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าฬ่อ 

  

         เทศบาลตำบลท่าฬ่อ เป็นองค์กรนำที่มีการบริหารที่ทันสมัยของจังหวัดพิจิตร บริการอย่างมีคุณภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์คุณธรรม บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เทศบาลท่าฬ่อประสบความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม

 
 
  
ประกาศฯ แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬ่อ   [ 2/1/2563 15:14:11 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก   [ 2/1/2563 15:13:16 ]
แบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ ปี 2562   [ 18/12/2562 15:08:26 ]
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างห้องเวร (ครั้งที่ 3)   [ 2/12/2562 13:38:44 ]
ประกาศฯ การยื่นแบบ ภ.ป.1 ฯ ประจำปี 2563   [ 2/12/2562 13:37:21 ]
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างห้องเวร (ครั้งที่ 2)   [ 15/11/2562 9:39:32 ]
ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ฯ   [ 14/11/2562 14:44:29 ]
     
 
  
        
 
 
 
โครงการจัดทำประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
เดินขบวนรณรงค์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
คณะโรงเรียนบ้านท่าฬ่อฯ เข้าชมศูนย์เรียนรู้พันธ์สัตว์หายาก (ตัวฬ่อ)
โครงการส่งนักกีฬากา่รแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
     
 
 
 
 [ 26/12/2556 10:24:04 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 28/7/2552 14:32:57 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 28/7/2552 14:30:34 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 28/7/2552 14:29:24 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 [ 28/7/2552 14:28:17 ] สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 [ 25/6/2552 11:09:53 ] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินหน้าสร้างมาตราฐานการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 [ 25/6/2552 10:45:21 ] การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 [ 12/9/2551 0:42:31 ] ระบบจำแนกตำแหน่งและคำตอบแทนใหม่
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 62395 ไฟถนนดับ 30-กย.-15 ตอบ 1/อ่าน 410
ห้ามเข้า 13738 ตัดกิ่งไม้ 10-กย.-14 ตอบ 1/อ่าน 260
ห้ามเข้า 13727 ตัดต้นไม้ 09-กย.-14 ตอบ 1/อ่าน 279
ห้ามเข้า 13609 สอบถามตำแหน่งงานว่าง 13-มิย.-14 ตอบ 1/อ่าน 914
ห้ามเข้า 13607 ไฟฟ้าดับ 13-มิย.-14 ตอบ 1/อ่าน 281
ห้ามเข้า 13608 กิ่งไม้ข้างถนน 13-มิย.-14 ตอบ 1/อ่าน 293
 
 
 
 
 
 
 
 


 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 299 หมู่ 5 ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม  ตำบลท่าฬ่อ 
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-6448


 เบอร์ติดต่อภายใน

   สำนักปลัดเทศบาล 056-616448

      กองช่าง 056-616449

กองคลัง 056-039907

งานจัดเก็บ 056-611873

กองสาธารณสุขฯ 056-614954

กองวิชาการฯ 056-614967

อาคารป้องกันฯ 056-613072